LibreLingo

1. Greetings

Greetings 1

Learn: Aletu, tcematcúkumáhũ, amatcúkumah, yakuke, Balbãsa', katemmah, esámẽteh, Umé, Aletu tcematcúkumáhũ, Ã amatcúkumah, Amatcúkumah yakuke, Katemmah esámẽteh, Balbãsa' ámẽteleh

Greetings 2

Learn: ulhtcefu', seyulhtcefu', tceyulhtcefu', nãtah, Tceyulhtcefuyat nãtah, Seyulhtcefuyat Sammy, Tceyulhtcefuyat Rosalie

2. Animals

Animals 1

Learn: lukse', upa', katus, pakét, saktce', ufe', elappat, yammat, Elappat nãtah, Yammat nãtah, Elappat lukse', Yammat saktce', Elappat upa', Yammat ufe'

Animals 2

Learn: tcukfe', sawe', úse', pakételu', sãte', nani', tcetuh, useh, Sãteyat useh, Sãte' elappat useh., Sãte' yammat tcetuh, Naniyat tcetuh, Úseyat useh, Tcukfe' elappat tcetuh, Sawe' yammat useh

3. People

People 1

Learn: dayek, atak, alektce', mẽku', alla', seyah, tceyah, Dayek seyah, Atak seyah, Dayek tceyah, Alektce' seyah, Mẽku' seyah, Alla' tceyah, Dayek, Alektce', Mẽku' tceyahũ?, Keyu, alektce' seyah, Ã, mẽku' seyah

People 2

Learn: seyáyena', tceyáyena', ãke', tcẽke', nánekhanátce', tcáhah, kawásah, Ãkeyat tcáhah, Nánekhanátceyat kawásah, Tceyáyenayat tcáhah, Tcẽkeyat kawásah, Seyáyenayat kawásah, Nánekhanátceyat tcáhah, Nánekhanátceyat seyáyena', Tcẽkeyat nánekhanátce', Tcẽkeyat nánekhanátceyũ?, Ã, ãkeyat nánekhanátce'

4. Colors

Colors 1

Learn: umah, lusah, atah, lákanah, nánẽtcũa', nápakãle', tcukka', Tcukkayat umah, Tcukkayat atah, Nápakãleyat lákanah, Nánẽtcũayat lusah, Nápakãleyat umah, Umah, Lákanah

Colors 2

Learn: uktcamáleh, uktcakkuh, umakbeh, lákanáhatah, estẽtcũa', ká', sutek, Estẽtcũayat lákanáhatah, Káyat uktcamáleh, Sutekat uktcakkuh, Sutekat lákanáhatah, Estẽtcũayat umakbeh, Umakbeh, Uktcamáleh, Uktcakkuh

5. Weather

Weather 1

Learn: dúmeh, usũteh, ũbah, laspah, kapassah, kutca', katémeh, Kutcayat dúmeh, Kutcayat usũteh, Kapassah, Tcukkayat laspah, Balbãsayat ũbah, Kutcayat katémeh

Weather 2

Learn: uktubétceh, uktusah, apéleh, elúhah, lebésah, atãffuh, Kutcayat uktubétceh, Kutcayat uktusah, Apéleh, Elúhah, Balbãsayat lebésah, Atãffuhũ

6. Direct Objects

Direct Objects 1

Learn: nita', esse', pẽte', apah, dakkũ', nipe', éle', Nitayat nipeyã apah, Esseyat éleyã apah, Pẽteyat dakkũyã apah, Dakkũyã apah, Éleyã apah, Nipeyã apah, Pẽteyat apah, Nitayat apah, Nitayat pẽteyã apah

Direct Objects 2

Learn: sukatte', sũkani', fani', eskuh, uke', uktce', kafe', Sukatteyat ukeyã eskuh, Sũkaniyat uktceyã eskuh, Faniyat kafeyã eskuh, Ukeyã eskuh, Uktceyã eskuh, Kafeyã eskuh, Sukatteyat eskuh, Sũkaniyat eskuh, Faniyat eskuh

7. Active Markers

Active Markers 1

Learn: nuseh, wasúhah, ábatceh, dalúah, elhah, Nuséleh, Esnuseh, Wasúhaleh, Eswasúhah, Ábatcéleh, Esábatceh, Dalúaleh, Esdalúah, Elháleh, Eselhah

Active Markers 2

Learn: anũpuleh, dulubleh, duksaleh, Elanũpuleh, Elúhanũpuleh, Asanũpuleh, Édulubleh, Elúdulubleh, Asdulubleh, Éduksaleh, Elúduksaleh, Asduksaleh, Édalúah, Elúdalúah, Asdalúah, Elelhah, Elúhelhah, Aselhah

8. Numbers

Numbers 1

Learn: tcaffah, dúkuluh, dutctcé^nuh, ustah, dalhlhá^peh, pesah, Ufeyat tcaffah, Katusat dúkuluh, Úseyat dutctcé^nuh, Nitayat ustah, Tcukfeyat dalhlhá^peh, Ufe' tcaffahús nuseh, Katus dúkuluhús wasúhah, Úse' dutctcé^nuhús dalúah, Ufe' tcaffahũ pesáleh, Katus dúkuluhũ pesáleh, Úse' dutctcé^nuhũ pesáleh

Numbers 2

Learn: anná^leh, ũdúkuluh, ũdutctcé^nuh, tcakká^leh, pukkú^leh, Pakételuyat anná^leh, Upayat ũdúkuluh, Sukatteyat ũdutctcé^nuh, Naniyat tcakká^leh, Saktceyat pukkú^leh, Pakételu' anná^lehús ukeyã eskuh, Upa' ũdúkuluhús pẽteyã apah, Sukatte' ũdutctcé^nuhús dulubleh, Pakételu' anná^lehũ pesáleh, Upa' ũdúkuluhũ pesáleh, Sukatte' ũdutctcé^nuhũ pesáleh

9. Stative Markers

Stative Markers 1

Learn: bannah, emettah, sepúkenih, náyukpah, abékah, Wasúhah sabannah, Kafeyã tcebannah, Wasúhah tcebannahũ?, Seyémettah, Tceyémettah, Sasépúkenih, Tcesépúkenih, Sanáyukpah, Tcenáyukpah, Seyábekah, Tceyábekah

Stative Markers 2

Learn: emetthuah, etukselah, uhtcaffuh, dekábeh, lhãpkuh, Peyémetthuah, Apeyémetthuah, Atceyémetthuah, Peyétukselah, Apeyétukselah, Atceyétukselah, Peyuhtcaffuh, Apeyuhtcaffuh, Atceuhtcaffuh, Peydékabeh, Apedékabeh, Atcedékabeh, Pelhãpkuh, Apelhãpkuh, Atcelhãpkuh

Stative Markers 3

Learn: uyuh, súleh, Esseyúyuh, Tceyúyuleh, Espeyúyuh, Asseyúyuh, Seyúyuh, Eluyuh, Uyuh, Essasúleh, Tcesúleleh, Elatcesúleh, Aspesúleh, Elúsúleh, Atcesúleh, Súleh

Stative Markers 4

Learn: afámah, áwah, utelhkuh, Atceyáfamáleh, Afámalétuk, Espeyáfamah, Étceyáfamátuk, Apeyáfamah, Afámah, Seyáwah, Tceyáwah, Peyáwah, Apeyáwah, Atceyáwah, Seyútelhkuh, Tceyútelhkuh, Peyútelhkuh, Apeyútelhkuh, Atceyútelhkuh

10. Body Parts

Body Parts 1

Learn: naskubu', niskẽ', ebésákani', aksubes, nasúka', sakba', débleh, Tcenaskubuyã esdébleh, Atceniskẽyã asdébleh, Tceyébesákaniyã esdébleh, Atceaksubesã asdébleh, Sanaskubuyã esdébleh, Seyébesákaniyã asdébleh, Tceyaksubesã esdéblenna, Sanaskubuyã esdéblenna, Sasakbayã asdéblenna, Atcenásukayã asdéblenna, Nasúkayã esdéblenna, Sakbayã asdéblenna

Body Parts 2

Learn: anále', ebbak, eyye', {ebbak use'}, {eyye' use'}, ettakubba', wenáletceh, Tceyánaleyã eswenáletceh, Atceyebbakã aswenáletceh, Tceyeyyeyã eswenáletceh, {Atceyebbak useyã} aswenáletceh, Seyebbakã eswenáletceh, {Atceyeyye' useyã} aswenáletceh, Tceyettakubbayã eswenáletceh, Tceyánaleyã eswenáletcenna, Seyebbakã eswenáletceh, {Seyeyye' useyã} aswenáletcenna, Atceyettakubbayã aswenáletcenna, Eyyeyã eswenáletceh, Análeyã aswenáletceh