LibreLingo

Walking 2

25 Walking (Conjugated verb ibili)

Ibili (to go not directed)

Walk 2

  • nenbilen: I was walking
  • zenbiltzan: You were walking
  • zebilen: He/she/it was walking
  • genbiltzan: We were walking
  • zenbiltzaten: You (plural) were walking
  • zebiltzan: They were walking

Go Back to Home Page!