LibreLingo

Weather 2

22. Weather 2

Vocabulary 2

  • laino: fog
  • lainotsu: foggy
  • euri: rain
  • euritsu: rainy
  • elur: snow
  • ekaitz: storm
  • izoztuta: frozen
  • haizetsu: windy
  • oso: very

Go Back to Home Page!